Σάββατο 21 Ιουνίου 2008

Το ρήμα οἶδα

Ἄλλα ῥήματα ποὺ κλίνονται ὁλικὰ ἤ μερικὰ κατὰ τὰ ῥήματα σὲ -μι μὲ διάφορες ἀνωμαλίες εἶναι:

7. Τὸ ῥῆμα οἶδα (=γνωρίζω). Τὸ οἶδα εἶναι παρακείμενος β’ τοῦ ἄχρηστου ῥ. εἴδω καὶ πῆρε σημασία ἐνεστῶτα.

Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέλλοντας

Αόριστος β’

Οριστική

οἶδα

οἶσθα

οἶδε(ν)

ἴσμεν

ἴστε

ἴσασι(ν)

ᾔδη ἤ ᾔδειν

ᾔδησθα ἤ ᾔδεις

ᾔδει ἤ ᾔδει

ᾔδεμεν ἤ ᾖσμεν

ᾔδετε ἤ ᾖστε

ᾔδεσαν ἤ ᾖσαν

εἴσομαι ἤ εἰδήσω

εἴσει (-ῃ) ἤ εἰδήσεις

εἴσεται ἤ εἰδήσει

εἰσόμεθα ἤ εἰδήσομεν

εἴσεσθε ἤ εἰδήσετε

εἴσονται ἤ εἰδήσουσι(ν)

ἔγνων

ἔγνως

ἔγνω

ἔγνωμεν

ἔγνωτε

ἔγνωσαν

Υποτακτική

εἰδῶ

εἰδῇς

εἰδῇ

εἰδῶμεν

εἰδῆτε

εἰδῶσι(ν)

γνῶ

γνῷς

γνῷ

γνῶμεν

γνῶτε

γνῶσι(ν)

Ευκτική

εἰδείην

εἰδείης

εἰδείη

εἰδεῖμεν (-είημεν)

εἰδεῖτε (-είητε)

εἰδεῖεν (-είησαν)

εἰσοίμην ἤ εἰδήσοιμι

εἴσοιο ἤ εἰδήσοις

εἴσοιτο ἤ εἰδήσοι

εἰσοίμεθα ἤ εἰδήσοιμεν

εἴσοισθε ἤ εἰδήσοιτε

εἴσοιντο ἤ εἰδήσοιεν

γνοίην

γνοίης

γνοίη

γνοῖμεν

γνοῖτε

γνοῖεν

Προστακτική

-

ἴσθι

ἴστω

-

ἴστε

ἴστων

-

γνῶθι

γνώτω

-

γνῶτε

γνόντων

Απαρέμφατο

εἰδέναι

εἴσεσθαι ἤ εἰδήσειν

γνῶναι

Μετοχή

εἰδώς

εἰδυῖα

εἰδός

εἰσόμενος ἤ εἰδήσων

εἰσομένη ἤ εἰδήσουσα

εἰσόμενον ἤ εἰδῆσον

γνούς

γνοῦσα

γνόν

Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

Τετελεσμένος μέλλοντας

Οριστική

ἔγνωκα

ἔγνωκας

ἔγνωκε(ν)

ἐγνώκαμεν

ἐγνώκατε

ἐγνώκασι(ν)

ἐγνώκειν

ἐγνώκεις

ἐγνώκει

ἐγνώκειμεν

ἐγνώκετε

ἐγνώκεσαν

ἐγνωκὼς ἔσομαι

ἐγνωκὼς ἔσῃ (-ει)

ἐγνωκὼς ἔσται

ἐγνωκότες ἐσόμεθα

ἐγνωκότες ἔσεσθε

ἐγνωκότες ἔσονται

Υποτακτική

ἐγνωκὼς ὦ

ἐγνωκὼς ᾖς

ἐγνωκὼς ᾖ

ἐγνωκότες ὦμεν

ἐγνωκότες ᾖτε

ἐγνωκότες ὦσι(ν)

Ευκτική

ἐγνωκὼς εἴην

ἐγνωκὼς εἴης

ἐγνωκὼς εἴη

ἐγνωκότες εἶμεν

ἐγνωκότες εῑτε

ἐγνωκότες εἴησαν ἤ εἶεν

ἐγνωκὼς ἐσοίμην

ἐγνωκὼς ἔσοιο

ἐγνωκὼς ἔσοιτο

ἐγνωκότες ἐσοίμεθα

ἐγνωκότες ἔσοισθε

ἐγνωκότες ἔσοιντο

Προστακτική

-

ἐγνωκὼς ἴσθι

ἐγνωκὼς ἔστω

-

ἐγνωκότες ἔστε

ἐγνωκότες ἔστων

Απαρέμφατο

ἐγνωκέναι

ἐγνωκὼς ἔσεσθαι

Μετοχή

ἐγνωκὼς ἐσόμενος

ἐγνωκυῖα ἐσομένη

ἐγνωκός ἔσόμενον

ἐγνωκὼς ἐσόμενος

ἐγνωκυῖα ἐσομένη

ἐγνωκὸς ἐσόμενον

Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008

Το ρήμα κάθημαι

Ἄλλα ῥήματα ποὺ κλίνονται ὁλικὰ ἤ μερικὰ κατὰ τὰ ῥήματα σὲ -μι μὲ διάφορες ἀνωμαλίες εἶναι:


6. Τὸ ῥῆμα κάθημαι (=εῑμαι καθισμένος). Παρακείμενος μὲ σημασία ἐνεστῶτα.

Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέσος μέλλοντας

Μέσος αόριστος

Οριστική

καθίζομαι (ἤ -έζομαι)

καθίζῃ ἤ καθίζει

καθίζεται

καθιζόμεθα

καθίζεσθε

καθίζονται

ἐκαθιζόμην

ἐκαθίζου

ἐκαθίζετο

ἐκαθιζόμεθα

ἐκαθίζεσθε

ἐκαθίζοντο

καθιζήσομαι

καθιζήσῃ ἤ καθιζήσει

καθιζήσεται

καθιζησόμεθα

καθιζήσεσθε

καθιζήσονται

ἐκαθισάμην

ἐκαθίσω

ἐκαθίσατο

ἐκαθισάμεθα

ἐκαθίσασθε

ἐκαθίσαντο

Υποτακτική

καθίζωμαι

καθίζῃ

καθίζηται

καθιζώμεθα

καθίζησθε

καθίζωνται

καθίσωμαι

καθίσῃ

καθίσηται

καθισώμεθα

καθίσησθε

καθίσωνται

Ευκτική

καθιζοίμην

καθίζοιο

καθίζοιτο

καθιζοίμεθα

καθίζοισθε

καθίζοιντο

καθιζησοίμην

καθιζήσοιο

καθιζήσοιτο

καθιζησοίμεθα

καθιζήσοισθε

καθιζήσοιντο

καθισαίμην

καθίσαιο

καθίσαιτο

καθισαίμεθα

καθίσαισθε

καθίσαιντο

Προστακτική

-

καθίζου

καθιζέσθω

-

καθίζεσθε

καθιζέσθων

-

καθίσαι

καθισάσθω

-

καθίσασθε

καθισάσθων

Απαρέμφατο

καθίζεσθαι

καθιζήσεσθαι

καθίσασθαι

Μετοχή

καθιζόμενος

καθιζομένη

καθιζόμενον

καθιζησόμενος

καθιζησομένη

καθιζησόμενον

καθισάμενος

καθισαμένη

καθισάμενον

Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

Τετελεσμένος μέλλοντας

Οριστική

κάθημαι

κάθησαι

κάθηται

καθήμεθα

κάθησθε

κάθηνται

ἐκαθήμην

ἐκάθησο

ἐκάθητο

ἐκαθήμεθα

ἐκάθησθε

ἐκάθηντο

καθήμενος ἔσομαι

καθήμενος ἔσῃ (-ει)

καθήμενος ἔσται

καθήμενοι ἐσόμεθα

καθήμενοι ἔσεσθε

καθήμενοι ἔσονται

Υποτακτική

καθῶμαι

καθῇ

καθῆται

καθώμεθα

καθῆσθε

καθῶνται

Ευκτική

καθῄμην

καθῇο

καθῇτο

καθῄμεθα

καθῇσθε

καθῇντο

καθήμενος ἐσοίμην

καθήμενος ἔσοιο

καθήμενος ἔσοιτο

καθήμενοι ἐσοίμεθα

καθήμενοι ἔσοισθε

καθήμενοι ἔσοιντο

Προστακτική

-

κάθησο

καθήσθω

-

κάθησθε

καθήσθων

Απαρέμφατο

καθῆσθαι

καθήμενος ἔσεσθαι

Μετοχή

καθήμενος

καθημένη

καθήμενον

καθήμενος ἐσόμενος

καθημένη ἐσομένη

καθήμενον ἐσόμενον

Σάββατο 14 Ιουνίου 2008

Το ρήμα κεῖμαι

Ἄλλα ῥήματα ποὺ κλίνονται ὁλικὰ ἤ μερικὰ κατὰ τὰ ῥήματα σὲ -μι μὲ διάφορες ἀνωμαλίες εἶναι:


4. Τὸ ῥῆμα ἠμί (=λέω). Εὔχρηστος ὁ παρατατικὸς στὸ α’ ἐνικὸ ἧν (=ἔφην) καὶ τὸ γ’ ἐνικὸ ἧ (=ἔφη), στὶς παρενθετικὲς φράσεις: ἧν δ’ ἐγὼ (=εἴπα ἐγὼ), ἧ δ’ ὅς (=εἶπε αὐτὸς), ἧ δ’ ἥ (=εἶπε αὐτή).

5. Τὸ ῥῆμα κεῖμαι (=εἶμαι τοποθετημένος). (ῥ.θ. κει-). Παρακείμενος με σημασία ενεστώτα του ρ. τίθεμαι.


Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέσος Μέλλοντας

Οριστική

τίθεμαι

τίθεσαι

τίθεται

τιθέμεθα

τίθεσθε

τίθενται

ἐτιθέμην

ἐτίθεσο

ἐτίθετο

ἐτιθέμεθα

ἐτίθεσθε

ἐτίθεντο

κείσομαι

κείσῃ ἤ κείσει

κείσεται

κειςόμεθα

κείσεσθε

κείσονται

Υποτακτική

τιθὼμαι

τιθῇ

τιθῆται

τιθώμεθα

τιθῶνταιΕυκτική

τιθείμην

τιθεῖο

τιθεῖτο

τιθείμεθα

τιθεῖσθε

τιθεῖντο


κεισοίμην

κείσοιο

κείσοιτο

κεισοίμεθα

κείσοισθε

κείσοιντο

Προστακτική

-

τίθεσο

τιθεῖτοΑπαρέμφατο

τίθεσθαι


κείσεσθαι

Μετοχή

τιθέμενος

τιθεμένη

τιθέμενον


κεισόμενος

κεισόμενη

κεισόμενον


Παρακ.

Υπερσυντ.

Τετελεσμένος μέλλοντας

Παθ. μέλλοντας

Παθ. αόριστος

Οριστική

κεῖμαι

κεῖσαι

κεῖται

κείμεθα

κεῖσθε

κεῖνται

ἐκείμην

ἔκεισο

ἔκειτο

ἐκείμεθα

ἔκεισθε

ἔκειντο

κείμενος ἔσομαι

κείμενος ἔσῃ (-ει)

κείμενος ἔσται

κείμενοι ἐσόμεθα

κείμενοι ἔσεσθε

κείμενοι ἔσονται

τεθήσομαι

τεθήσῃ ἤ τεθήσει

τεθήσεται

τεθησόμεθα

τεθήσεσθε

τεθήσονται

ἐτέθην

ἐτέθης

ἐτέθη

ἐτέθημεν

ἐτέθητε

ἐτέθησαν

Υποτακτική

κείμενος ὦ

κείμενος ᾖς

κείμενος ᾖ

κείμενοι ὦμεν

κείμενοι ἦτε

κείμενοι ὦσι(ν)
τεθῶ

τεθῇς

τεθῇ

τεθῶμεν

τεθῆτε

τεθῶσι(ν)

Ευκτική

κείμενος εἴην

κείμενος εἴης

κείμενος εἴη ἤ κέοιτο

κείμενοι εἶμεν

κείμενοι εἶτε

κείμενοι εἴησαν ἤ κέοιντο


κείμενος ἐσοίμην

κείμενος ἔσοιο

κείμενος ἔσοιτο

κείμενοι ἐσοίμεθα

κείμενοι ἔσοισθε

κείμενοι ἔσοιντο

τεθησοίμην

τεθήσοιο

τεθήσοιτο

τεθησοίμεθα

τεθήσοισθε

τεθήσοιντο

τεθείην

τεθείης

τεθείη

τεθείημεν ἤ τεθεῖμεν

τεθείητε ἤ τεθεῖτε

τεθείησαν ἤ τεθεῖεν

Προστ.

-

κεῖσο

κείσθω

-

κεῖσθε

κείσθων
-

τέθητι

τεθήτω

-

τέθητε

τεθέντων ἤ τεθήτωσαν

Απαρέμφ.

κεῖσθαι


κείμενος ἔσεσθαι

τεθήσεσθαι

τεθῆναι

Μετοχή

κείμενος

κειμένη

κείμενον


κείμενος ἐσόμενος

κειμένη ἐσομένη

κείμενον ἐσόμενον

τεθησόμενος

τεθησομένη

τεθησόμενον

τεθείς

τεθεῖσα

τεθέν