Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

Γραμματικὴ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας

Φθόγγοι καὶ συλλαβή
Τόνοι - Κανόνες τονισμοῦ - Ἐγκλιτικὲς λέξεις
Πνεύματα
Πάθη φωνηέντων, συμφώνων καὶ διφθόγγων
Μέρη του λόγου και πτωτικά
Ἄρθρο
Οὐσιαστικά
Οὐσιαστικῶν 1η κλίση
Οὐσιαστικῶν 2η κλίση
Οὐσιαστικῶν 3η κλίση (φωνηεντόληκτα)
Οὐσιαστικῶν 3η κλίση (συμφωνόληκτα-ημιφωνόληκτα)
Ούσιαστικὰ ἀνώμαλα
Ἐπίθετα (γενικά)
Ἐπίθετα δευτερόκλιτα
Ἐπίθετα τριτόκλιτα
Έπίθετα ἀνώμαλα
Μετοχών κλίση
Παραθετικά
Ἀριθμητικά
Ἀντωνυμίες
Χρόνοι
Ρήμα - στοιχεία τοῦ ρήματος
Ρήμα - στοιχεία τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ ρήματος
Ρήματα της α' συζυγίας σὲ -ω βαρύτονα
Ρήματα συμφωνόληκτα τῆς β' συζυγίας σὲ -μι
Ρήματα φωνηεντόληκτα τῆς β' συζυγίας σὲ μι
Ρήματα συνηρημένα ἢ περισπώμενα σὲ -αω
Ρήματα συνηρημένα ἢ περισπώμενα σὲ -εω
Ρήματα συνηρημένα σὲ -οω
Ρήματα - Ἀόρ. β' βαρύτονων ρημάτων ποὺ κλίνονται κατὰ τὰ ρήματα σὲ -μι
Ρήμα βάλλω-βάλλομαι
Ρήμα δέδοικα ἢ δέδια
Ρήμα εἰμί
Ρήμα ἔοικα
Ρήμα ἔρχομαι καὶ εἶμι
Ρήμα κάθημαι
Ρήμα κεῖμαι
Ρήμα οἶδα (εἴδω)
Ρήμα ὁράω-ῶ - ὁράομαι-ῶμαι
Ρήμα φημί
Ρήμα χρή (ἀπρόσωπο)
Ἐπιρρήματα
Προθέσεις
Σύνδεσμοι
Ἐπιφωνήματα
Μόρια