Σάββατο 14 Ιουνίου 2008

Το ρήμα κεῖμαι

Ἄλλα ῥήματα ποὺ κλίνονται ὁλικὰ ἤ μερικὰ κατὰ τὰ ῥήματα σὲ -μι μὲ διάφορες ἀνωμαλίες εἶναι:


4. Τὸ ῥῆμα ἠμί (=λέω). Εὔχρηστος ὁ παρατατικὸς στὸ α’ ἐνικὸ ἧν (=ἔφην) καὶ τὸ γ’ ἐνικὸ ἧ (=ἔφη), στὶς παρενθετικὲς φράσεις: ἧν δ’ ἐγὼ (=εἴπα ἐγὼ), ἧ δ’ ὅς (=εἶπε αὐτὸς), ἧ δ’ ἥ (=εἶπε αὐτή).

5. Τὸ ῥῆμα κεῖμαι (=εἶμαι τοποθετημένος). (ῥ.θ. κει-). Παρακείμενος με σημασία ενεστώτα του ρ. τίθεμαι.


Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέσος Μέλλοντας

Οριστική

τίθεμαι

τίθεσαι

τίθεται

τιθέμεθα

τίθεσθε

τίθενται

ἐτιθέμην

ἐτίθεσο

ἐτίθετο

ἐτιθέμεθα

ἐτίθεσθε

ἐτίθεντο

κείσομαι

κείσῃ ἤ κείσει

κείσεται

κειςόμεθα

κείσεσθε

κείσονται

Υποτακτική

τιθὼμαι

τιθῇ

τιθῆται

τιθώμεθα

τιθῶνταιΕυκτική

τιθείμην

τιθεῖο

τιθεῖτο

τιθείμεθα

τιθεῖσθε

τιθεῖντο


κεισοίμην

κείσοιο

κείσοιτο

κεισοίμεθα

κείσοισθε

κείσοιντο

Προστακτική

-

τίθεσο

τιθεῖτοΑπαρέμφατο

τίθεσθαι


κείσεσθαι

Μετοχή

τιθέμενος

τιθεμένη

τιθέμενον


κεισόμενος

κεισόμενη

κεισόμενον


Παρακ.

Υπερσυντ.

Τετελεσμένος μέλλοντας

Παθ. μέλλοντας

Παθ. αόριστος

Οριστική

κεῖμαι

κεῖσαι

κεῖται

κείμεθα

κεῖσθε

κεῖνται

ἐκείμην

ἔκεισο

ἔκειτο

ἐκείμεθα

ἔκεισθε

ἔκειντο

κείμενος ἔσομαι

κείμενος ἔσῃ (-ει)

κείμενος ἔσται

κείμενοι ἐσόμεθα

κείμενοι ἔσεσθε

κείμενοι ἔσονται

τεθήσομαι

τεθήσῃ ἤ τεθήσει

τεθήσεται

τεθησόμεθα

τεθήσεσθε

τεθήσονται

ἐτέθην

ἐτέθης

ἐτέθη

ἐτέθημεν

ἐτέθητε

ἐτέθησαν

Υποτακτική

κείμενος ὦ

κείμενος ᾖς

κείμενος ᾖ

κείμενοι ὦμεν

κείμενοι ἦτε

κείμενοι ὦσι(ν)
τεθῶ

τεθῇς

τεθῇ

τεθῶμεν

τεθῆτε

τεθῶσι(ν)

Ευκτική

κείμενος εἴην

κείμενος εἴης

κείμενος εἴη ἤ κέοιτο

κείμενοι εἶμεν

κείμενοι εἶτε

κείμενοι εἴησαν ἤ κέοιντο


κείμενος ἐσοίμην

κείμενος ἔσοιο

κείμενος ἔσοιτο

κείμενοι ἐσοίμεθα

κείμενοι ἔσοισθε

κείμενοι ἔσοιντο

τεθησοίμην

τεθήσοιο

τεθήσοιτο

τεθησοίμεθα

τεθήσοισθε

τεθήσοιντο

τεθείην

τεθείης

τεθείη

τεθείημεν ἤ τεθεῖμεν

τεθείητε ἤ τεθεῖτε

τεθείησαν ἤ τεθεῖεν

Προστ.

-

κεῖσο

κείσθω

-

κεῖσθε

κείσθων
-

τέθητι

τεθήτω

-

τέθητε

τεθέντων ἤ τεθήτωσαν

Απαρέμφ.

κεῖσθαι


κείμενος ἔσεσθαι

τεθήσεσθαι

τεθῆναι

Μετοχή

κείμενος

κειμένη

κείμενον


κείμενος ἐσόμενος

κειμένη ἐσομένη

κείμενον ἐσόμενον

τεθησόμενος

τεθησομένη

τεθησόμενον

τεθείς

τεθεῖσα

τεθέν

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

φχαριστήθικα [κάτω είμαι] καθίστιμι