Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010

Τὸ ρῆμα ὁράω-ῶ - ὁράομαι-ῶμαι

Τὸ ρῆμα ὁράω-ῶ - ὁράομαι-ῶμαι.


Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέλλοντας (μέσος με ενεργητική σημασία)

Αόριστος (β’)

Οριστική

ὁρῶ

ὁρᾷς

ὁρᾷ

ὁρῶμεν

ὁρᾶτε

ὁρῶσι(ν)

ἑώρων

ἑώρας

ἑώρα

ἑωρῶμεν

ἑωρᾶτε

ἑώρων

ὄψομαι

ὄψῃ ἤ ὄψει

ὄψεται

ὀψόμεθα

ὄψεσθε

ὄψονται

εἶδον

εἶδες

εἶδε(ν)

εἴδομεν

εἴδετε

εἶδον

Υποτακτική

ὁρῶ

ὁρᾷς

ὁρᾷ

ὁρῶμεν

ὁρᾶτε

ὁρῶσι(ν)ἴδω

ἴδῃς

ἴδῃ

ἴδωμεν

ἴδετε

ἴδωσι(ν)

Ευκτική

ὁρῷμι ἤ ὁρῴην

ὁρῷς ἤ ὁρῴης

ὁρῷ ἤ ὁρῴη

ὁρῷμεν

ὁρῷτε

ὁρῷεν


ὀψοίμην

ὄψοιο

ὄψοιτο

ὀψοίμεθα

ὄψοισθε

ὄψοιντο

ἴδοιμι

ἴδοις

ἴδοι

ἴδοιμεν

ἴδοιτε

ἴδοιεν

Προστακτική

-

ὅρα

ὁράτω

-

ὁρᾶτε

ὁρώντων-

ἰδέ

ἰδέτω

-

ἴδετε

ἰδόντων ἤ ἰδέτωσαν

Απαρέμφατο

ὁρᾶν


ὄψεσθαι

ἰδεῖν

Μετοχή

ὁρῶν

ὁρῶρα

ὁρῶν


ὀψόμενος

ὀψομένη

ὀψόμενον

ἰδών

ἰδοῦσα

ἰδόν


Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

Τετελεσμένος μέλλοντας

Οριστική

ἑώρακα

ἑώρακας

ἑώρακε(ν)

ἑωράκαμεν

ἑωράκατε

ἑωράκασι(ν)

ἑωράκειν

ἑωράκεις

ἑωράκει

ἑωράκεμεν

ἑωράκετε

ἑωράκεσαν

ἑορακώς ἔσομαι

ἑορακώς ἔσῃ (-ει)

ἑορακώς ἔσται

ἑορακότες ἐσόμεθα

ἑορακότες ἔσεσθε

ἑορακότες ἔσονται

Υποτακτική

ἑορακώς ὦ

ἑορακώς ᾖς

ἑορακώς ᾖ

ἑορακότες ὦμεν

ἑορακότες ἦτε

ἑορακότες ὦσι(ν)Ευκτική

ἑορακώς εἴην

ἑορακώς εἴης

ἑορακώς εἴη

ἑορακότες εἶμεν

ἑορακότες εἶτε

ἑορακότες εἴησαν ἤ εἶεν


ἑορακώς ἐσοίμην

ἑορακώς ἔσοιο

ἑορακώς ἔσοιτο

ἑορακότες ἐσοίμεθα

ἑορακότες ἔσοισθε

ἑορακότες ἔσοιντο

Προστακτική

-

ἑορακώς ἴσθι

ἑορακώς ἔστω

-

ἑορακότες ἔστε

ἑορακότες ἔστωνΑπαρέμφατο

ἑορακέναι


ἑορακώς ἔσεσθαι

Μετοχή

ἑορακώς

ἑορακυῖα

ἑορακός


ἑορακώς ἐσόμενος

ἑορακυῖα ἐσομένη

ἑορακός ἐσόμενον

* Στον παρακείμενο, υπάρχει και ο τύπος ἑόρακα (κλίνεται ομαλά). Υπάρχει επίσης και παρακείμενος β’, ὄπωπα.

ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ


Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέσος αόριστος (β΄)

Παρακείμενος

Οριστική

ὁρῶμαι

ὁρᾷ

ὁρᾶται

ὁρώμεθα

ὁρᾶσθε

ὁρῶνται

ἑωρώμην

ἑωρῶ

ἑωρᾶτο

ἑωρώμεθα

ἑωρᾶσθε

ἑωρῶντο

εἰδόμην

εἴδου

εἴδετο

εἰδόμεθα

εἴδεσθε

εἴδοντο

ἑώραμαι

ἑώρασαι

ἑώραται

ἑωράμεθα

ἑώρασθε

ἑώρανται

ὦμμαι

ὦψαι

ὦπται

ὤμμεθα

ὦφθε

ὠμμένοι εἰσί(ν)

Υποτακτική

ὁρῶμαι

ὁρᾷ

ὁρᾶται

ὁρώμεθα

ὁρᾶσθε

ὁρῶνται


ἴδωμαι

ἴδῃ

ἴδηται

ἰδώμεθα

ἴδησθε

ἴδωνται

ἑωραμένος ὦ

ἑωραμένος ᾖς

ἑωραμένος ᾖ

ἑωραμένοι ὦμεν

ἑωραμένοι ἦτε

ἑωραμένοι ὦσι(ν)

Ευκτική

ὁρῴμην

ὁρῷο

ὁρῷτο

ὁρῴμεθα

ὁρῷσθε

ὁρῷντο


ἰδοίμην

ἴδοιο

ἴδοιτο

ἰδοίμεθα

ἴδοισθε

ἴδοιντο

ἑωραμένος εἴην

ἑωραμένος εἴης

ἑωραμένος εἴη

ἑωραμένοι εἶμεν

ἑωραμένοι εἶτε

ἑωραμένοι εἴησαν ἤ εἶεν

Προστακτική

-

ὁρῶ

ὁράσθω

-

ὁρᾶσθε

ὁράσθων


-

ἰδοῦ

ἰδέσθω

-

ἴδεσθε

ἰδέσθων

-

ἑώρασο

ἑωράσθω

-

ἑώρασθε

ἑωράσθων

-

ὦψο

ὤφθω

-

ὦφθε

ὤφθων

Απαρέμφατο

ὁρᾶσθαι


ἰδέσθαι

ἑωρᾶσθαι ἤ ὦφθαι

Μετοχή

ὁρώμενος

ὁρωμένη

ὁρώμενον


ἰδόμενος

ἰδομένη

ἰδόμενον

ἑωραμένος

ἑωραμένη

ἑωραμένον

ὠμμένος

ἤμμένη

ὠμμένον


Υπερσυντέλικος

Τετελεσμένος μέλλοντας

Παθητικός μέλλοντας

Παθητικός αόριστος

Οριστική

ἑωράμην

ἑώρασο

ἑώρατο

ἑωράμεθα

ἑώρασθε

ἑώραντο

ὤμμην

ὦψο

ὦπτο

ὤμμεθα

ὦφθε

ὠμμένοι ἦσαν

ἑωραμένος (ἤ ὠμμένος) ἔσομαι

ἑωραμένος ἔσῃ (-ει)

ἑωραμένος ἔσται

ἑωραμένοι (ἤ ὠμμένοι) ἐσόμεθα

ἑωραμένοι ἔσεσθε

ἑωραμένοι ἔσονται

ὀφθήσομαι

ὀφθήσῃ (-ει)

ὀφθήσεται

ὀφθησόμεθα

ὀφθήσεσθε

ὀφθησόμεθα

ὀφθήσεσθε

ὀφθήσονται

ὤφθην

ὤφθης

ὤφθη

ὤφθημεν

ὤφθητε

ὤφθησαν

Υποτακτική
ὀφθῶ

ὀφθῇς

ὀφθῇ

ὀφθῶμεν

ὀφθῆτε

ὀφθῶσι(ν)

Ευκτική


ἑωραμένος (ἤ ὠμμένος) ἐσοίμην

ἑωραμένος ἔσοιο

ἑωραμένος ἔσοιτο

ἑωραμένοι (ἤ ὠμμένοι) ἐσοίμεθα

ἑωραμένοι ἔσοισθε

ἑωραμένοι ἔσοιντο

ὀφθησοίμην

ὀφθήσοιο

ὀφθήσοιτο

ὀφθησοίμεθα

ὀφθήσοισθε

ὀφθήσοιντο

ὀφθείην

ὀφθείης

ὀφθείη

ὀφθείημεν ἤ ὀφθεῖμεν

ὀφθείητε ἤ ὀφθεῖτε

ὀφθείησαν ἤ ὀφθεῖεν

Προστακτική
-

ὄφθητι

ὀφθήτω

-

ὄφθητε

ὀφθέντων ἤ ὀφθήτωσαν

Απαρέμφατο


ἑωραμένος (ἤ ὠμμένος) ἔσεσθαι

ὀφθήσεσθαι

ὀφθῆναι

Μετοχή


ἑωραμένος (ἤ ὠμμένος) ἐσόμενος

ἑωραμένη (ἤ ὠμμένη) ἐσομένη

ἑωραμένον (ἤ ὠμμένον) ἐσόμενον

ὀφθησόμενος

ὀφθησομένη

ὀφθησόμενον

ὀφθείς

ὀφθεῖσα

ὀφθέν

11 σχόλια:

Vaya292 είπε...

Με εχεις σωσει!:) Μια ερωτησουλα μονο: το συνθετο καθορώ στον αοριστο β κανει κατειδον ή κατιδον;

Unknown είπε...

Αυτό ειλικρινά μου έσωσε τη ζωή. Ευχαριστώ!

kalliopix είπε...

Έχω πρόβλημα δυστυχώς και τόσο καιρό δεν μπορούσα να δω τα σχόλια.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.

Anna είπε...

Κατειδον

Μαυρος Λυκος είπε...

Καλημέρα.Υπάρχει περίπτωση να σας στείλω ένα link από ένα τραγούδι μήπως κ καταλάβετε τους στίχους;Αν μπορείτε να τους γράψετε στα αρχαία.Ευχαριστώ πολύ
https://youtu.be/irKtQv3q9KI

Unknown είπε...

οτι να ναι ειστε εσεις εκει στα σχολια

χαλκεντερος είπε...

Μετοχη ορωρα;;;

αγνωστος είπε...

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΜΩΣ ΜΟΥ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑΑ!! ΔΕΝ ΗΞΕΡΑ ΠΩΣ ΚΛΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΟΨΟΜΕΘΑ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΧΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΩΘΗΚΑ

Unknown είπε...

loipon paides akouste den kserete pws paei to prama apla einai yperoxo ependyw

Unknown είπε...

Ο Αλέξης Τσίπρας (Αθήνα, 28 Ιουλίου 1974) είναι Έλληνας πολιτικός, πρόεδρος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας (26 Ιανουαρίου 2015 – 27 Αυγούστου 2015 & 21 Σεπτεμβρίου 2015 – 8 Ιουλίου 2019), μετά τη νίκη του στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 και του Σεπτεμβρίου 2015.

Ανέπτυξε πολιτική δράση από τα μαθητικά και τα φοιτητικά του χρόνια. Διετέλεσε πρόεδρος της νεολαίας του Συνασπισμού (ΣΥΝ). Ήταν υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2006. Στις 10 Φεβρουαρίου 2008 εξελέγη πρόεδρος του Συνασπισμού (ΣΥΝ). Στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ και ανέλαβε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012, ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε σε δεύτερο κόμμα και ο Αλέξης Τσίπρας κατέλαβε το αξίωμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε πρώτο κόμμα[4] και ο Αλέξης Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, συνεργαζόμενος με τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Μετά από 5 μήνες διαπραγμάτευσης με τους δανειστές της Ελλάδας, στις 27 Ιουνίου προκήρυξε δημοψήφισμα, για το εάν θα πρέπει να γίνουν αποδεκτοί οι όροι που του πρότειναν, για ένα τρίτο μνημόνιο. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, που έγινε στις 5 Ιουλίου, ήταν 61,31% υπέρ του «ΟΧΙ». Στις 13 Ιουλίου υπέγραψε συμφωνία για ένα τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα. Παραιτήθηκε στις 20 Αυγούστου και ορκίστηκε εκ νέου πρωθυπουργός μετά τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015.

Τον Ιούνιο του 2018, υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών για την επίλυση του Μακεδονικού ονοματολογικού ζητήματος.[5] Τον ίδιο μήνα συμφωνήθηκε από την Ευρωομάδα σημαντική ελάφρυνση του ελληνικού χρέους[6] και τον Ιούλιο, η ενισχυμένη εποπτεία της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ έως το 2022.[7][8] Στις 20 Αυγούστου του 2018 ολοκληρώθηκε το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της Ελλάδας.[9]

Μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019, με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε δεύτερο κόμμα, ο Αλέξης Τσίπρας προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές για τις 7 Ιουλίου 2019,[10] στις οποίες κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, οπότε ο ίδιος επέστρεψε στη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παραμένοντας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ


Source wikipedia

boula είπε...

Για την κα που είναι κάτοχος του blogspot. Ευγνώμων! 🌸💮🌼🌺 Έψαχνα το οψομεθα. Ήμουν καλή στα αρχαία απλά με τα χρόνια ... Θα επιστρέψω να το δω καλύτερα πιο προσεκτικά.