Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2007

ΑΝΩΜΑΛΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

Τὰ πιὸ συνηθισμὲνα εἶναι τὰ ἀκόλουθα πέντε.

  1. πολύς, πολλή, πολύ (ἐτερόκλιτο)

Ἐνικὸς ἀριθμός

Πληθυντικὸς ἀριθμός

ὀνομαστική

ὁ πολύς

ἡ πολλ

τὸ πολ

οἱ πολλοί

αἱ πολλαί

τὰ πολλ

γενική

τοῦ πολλοῦ

τῆς πολλῆς

τοῦ πολλοῦ

τῶν πολλῶν

τῶν πολλῶν

τῶν πολλῶν

δοτική

τῷ πολλ

τῇ πολλ

τῷ πολλ

τοῖς πολλοῖς

ταῖς πολλαῖς

τοῖς πολλοῖς

αἰτιατική

τὸν πολύν

τὴν πολλήν

τὸ πολ

τοὺς πολλούς

τὰς πολλάς

τὰ πολλ

κλητική

ὦ πολ

ὦ πολλ

ὦ πολ

ὦ πολλοί

ὦ πολλαί

ὦ πολλ

  1. μέγας, μεγάλη, μέγα (ἐτερόκλιτο)

Ἐνικὸς ἀριθμός

Πληθυντικὸς ἀριθμός

Δυϊκός ἀριθμός

ὀνομαστική

ὁ μέγας

ἡ μεγάλη

τὸ μέγα

οἱ μεγάλοι

αἱ μεγάλαι

τὰ μεγάλα

τὼ μεγάλω

τὼ μεγάλα

τὼ μεγάλω

γενική

τοὺ μεγάλου

τῆς μεγάλης

τοῦ μεγάλου

τῶν μεγάλων

τῶν μεγάλων

τῶν μεγάλων

τοῖν μεγάλοιν

τοῖν μεγάλαιν

τοῖν μεγάλοιν

δοτική

τῷ μεγάλ

τῇ μεγάλ

τῷ μεγάλ

τοῖς μεγάλοις

ταῖς μεγάλαις

τοῖς μεγάλοις

τοῖν μεγάλοιν

τοῖν μεγάλαιν

τοῖν μεγάλοιν

αἰτιατική

τὸν μέγαν

τὴν μεγάλην

τὸ μέγα

τοὺς μεγάλους

τὰς μεγάλας

τὰ μεγάλα

τὼ μεγάλω

τὼ μεγάλα

τὼ μεγάλω

κλητική

ὦ μέγα

ὦ μεγάλη

ὦ μέγα

ὦ μεγάλοι

ὦ μεγάλαι

ὦ μεγάλα

ὦ μεγάλω

ὦ μεγάλα

ὦ μεγάλω

  1. πρᾶος, πραεῖα, πρᾶον (ἐτερόκλιτο)

Ἐνικὸς ἀριθμός

Πληθυντικὸς ἀριθμός

Δυϊκός ἀριθμός

ὀνομαστική

ὁ πρᾶος

ἡ πραεῖα

τὸ πρᾶον

οἱ πρᾶοι

αἱ πραεῖαι

τὰ πραέα

τὼ πράω

τὼ πραεία

τὼ πράω

γενική

τοῦ πράου

τῆς πραείας

τοῦ πράου

τῶν πραέων

τῶν πραειῶν

τῶν πραέων

τοῖν πράοιν

τοῖν πραείαιν

τοῖν πράοιν

δοτική

τῷ πρά

τῇ πραείᾳ

τῷ πρά

τοῖς πραέσι

ταῖς πραείαις

τοῖς πραέσι

τοῖν πράοιν

τοῖν πραείαιν

τοῖν πράοιν

αἰτιατική

τὸν πρᾶον

τὴν πραεῖαν

τὸ πρᾶον

τοὺς πράους

τὰς πραείας

τὰ πραέα

τὼ πράω

τὼ πραεία

τὼ πράω

κλητική

ὦ πρᾶε

ὦ πραεῖα

ὦ πρᾶον

ὦ πρᾶοι

ὦ πραεῖαι

ὦ πραέα

ὦ πράω

ὦ πραεία

ὦ πράω

Ὁμοίως καὶ τά:

  1. ὁ σῶς, ἡ σῶς, τὸ σῶν (ἐλλειπτικό)
  2. ὁ φροῦδος, ἡ φρούδη (καὶ ἡ φροῦδος), φροῦδον (ἐλλειπτικό)


Δεν υπάρχουν σχόλια: