Πέμπτη 3 Ιουλίου 2008

To ρήμα δέδοικα ή δέδια

Ἄλλα ῥήματα ποὺ κλίνονται ὁλικὰ ἤ μερικὰ κατὰ τὰ ῥήματα σὲ -μι μὲ διάφορες ἀνωμαλίες εἶναι:

8. Δέδοικαδέδια(=φοβάμαι). Παρακείμενος τοῦ ἄχρηστου ρ. δείδω μὲ σημασία ἐνεστῶτα.


Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέλλοντας (μέσος με ενεργητική σημασία)

Αόριστος

Οριστική

δέδοικα ἤ δέδια

δέδοικας ἤ δέδιας

δέδοικε(ν) ἤ δέδιε(ν)

δεδοίκαμεν ἤ δέδιμεν

δεδοίκατε ἤ δέδιτε

δεδοίκασι(ν) ἤ δεδίασι(ν)

ἐδεδοίκειν ἤ ἐδεδίειν

ἐδεδοίκεις ἤ ἐδεδίεις

ἐδεδοίκει ἤ ἐδεδίει

-

-

ἐδεδοίκεσαν ἤ ἐδεδίεσαν

δείσομαι

δείσῃ ἤ δείσει

δείσεται

δεισόμεθα

δείσεσθε

δείσονται

ἔδεισα

ἔδεισας

ἔδεισε(ν)

ἐδείσαμεν

ἐδείσατε

ἔδεισαν

Υποτακτική

-

-

δεδίῃ

-

-

δεδίωσι(ν)δείσω

δείσῃς

δείσῃ

δείσωμεν

δείσητε

δείσωσι(ν)

Ευκτικήδεισοίμην

δείσοιο

δείσοιτο

δεισοίμεθα

δείσοισθε

δείσοιντο

δείσαιμι

δείσαις

δείσαι

δείσαιμεν

δείσαιτε

δείσαιεν

Προστακτική

-

δέδιθι

δεδίτω

-

δέδιτε

δεδίντων-

δεῖσον

δεισάτω

-

δείσατε

δεισάντων

Απαρέμφατο

δεδοικέναι ἤ δεδιέναι


δείσεσθαι

δεῖσαι

Μετοχή

δεδοικὼς ἤ δεδιώς

δεδοκυῖα ἤ δεδυῖα

δεδοικὸς ἤ δεδιός


δεισόμενος

δεισομένη

δεισόμενον

δείσας

δείσασα

δεῖσαν


Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

Τετελεσμένος μέλλοντας

Οριστική

πεφόβημαι

πεφόβησαι

πεφόβηται

πεφοβήμεθα

πεφόβησθε

πεφόβηνται

ἐπεφοβήμην

ἐπεφόβησο

ἐπεφόβητο

ἐπεφοβήμεθα

ἐπεφόβησθε

ἐπεφόβηντο

πεφοβημένος ἔσομαι

πεφοβημένος ἔσῃ

(-ει)

πεφοβημένος ἔσται

πεφοβημένοι ἐσόμεθα

πεφοβημένοι ἔσεσθε

πεφοβημένοι ἔσονται

Υποτακτική

πεφοβημένος ὦ

πεφοβημένος ᾖς

πεφοβημένος ᾖ

πεφοβημένοι ὦμεν

πεφοβημένοι ἦτε

πεφοβημένοι ὦσι(ν)Ευκτική

πεφοβημένος εἴην

πεφοβημένος εἴης

πεφοβημένος εἴη

πεφοβημένοι εἶμεν

πεφοβημένοι εἶτε

πεφοβημένοι εἴησαν ἤ εἶεν


πεφοβημένος ἐσοίμην

πεφοβημένος ἔσοιο

πεφοβημένος ἔσοιτο

πεφοβημένοι ἐσοίμεθα

πεφοβημένοι ἔσοισθε

πεφοβημένοι ἔσοιντο

Προστακτική

-

πεφόβησο

πεφοβήσθω

-

πεφόβησθε

πεφοβήσθωνΑπαρέμφατο

πεφοβῆσθαι


πεφοβημένος ἔσεσθαι

Μετοχή

πεφοβημένος

πεφοβημένη

πεφοβημένον


πεφοβημένος ἐσόμενος

πεφοβημένη ἐσομένη

πεφοβημένον ἐσόμενον

2 σχόλια:

Artanis είπε...

Καλό μήνα Καλλιόπη...

kalliopi είπε...

Eυχαριστώ Artanis, επίσης.